Dnes oslavuje meniny Agnesa zajtra Klaudia         Piatok, 16. november 2018
 
.............................ŠKOLA MLADÝCH ROZHODCOV........................
 
KOORDINÁTOR: MGR. HAVRAN PETER
 
SPOLUKOORDINÁTOR: BÁLINT KIŠŠ
 
SUPERVISOR: JOZEF MARKO
 
smr levice
 
Tak neváhaj a staň sa aj Ty futbalovým rozhodcom.
 
Kontakt: Havran Peter 0902 871 588
              Kišš Bálint    0917 774 084
 

SME JEDEN TÍM ,JEDNA VÁŠEŇ

 


 

 

 

 

                                             ŠKOLA MLADÝCH ROZHODCOV

                                         Projekt v rámci Konvencie rozhodovania

 

Cieľ

Pomôcť ObFZ 

- zefektívniť a urýchliť presadenie sa mladých, začínajúcich rozhodcov vo veku do 25 rokov do praxe,

- vyhľadávať talenty, ktoré sa môžu uplatniť aj vo vyšších súťažiach,

- motivovať takto aj prípadných ďalších záujemcov z radov mladých futbalistov a študujúcej mládeže.

 

Forma a obsah

V priebehu jedného roka organizovať pravidelne aspoň raz do mesiaca stretnutia pod vedením lektora, ktorým by mal byť bývalý alebo ešte aktívny rozhodca pôsobiaci vo vyšších súťažiach,

ktorý má skúsenosti z pedagogickej činnosti a z práce v rozhodcovskom hnutí. Účastníci školy

by na týchto stretnutiach (mali vždy trvať 2 až 3 hodiny) mali mať možnosť najmä

- diskutovať o problémoch z vlastnej rozhodcovskej praxe,

- preberať problémy aplikácie Pravidiel futbalu, prípadne iných predpisov platiacich v súťažiach,

- absolvovať prednášky, zamerané na problematiku manažovania stretnutia,

- nacvičovať spôsob pohybu, signalizáciu a riešenie konkrétnych situácií priamo na hracej ploche,

- postupne absolvovať doplňujúce prednášky z komunikácie, psychológie, zdravovedy, stravovania

   a športovej prípravy,

- sledovať naživo rozhodovanie rozhodcov vyšších súťaží a analyzovať ich kľúčové rozhodnutia,

- absolvovať ukážkovú tréningovú jednotku na zameranie dosiahnutia potrebnej úrovne fyzickej pripravenosti, čo by postupne malo viesť k pravidelnejšej tréningovej aktivite.

Jeden „školský rok" by mal trvať spravidla 12 mesiacov a mal by tvoriť uzavretý cyklus, zahrňujúci minimálne 8 školiacich podujatí, z toho aspoň 2 na ihrisku.

 

Účastníci

Výber účastníkov do školy vykonáva KR ObFZ. Ich účasť je dobrovoľná. Dodržanie vyššie uvedenej vekovej hranice nie je však nevyhnutnou podmienkou. Odporúča sa pracovať so skupinou od 5 do maximálne 15 ľudí. Účasť v projekte negarantuje účastníkovi  väčší počet nominácií na stretnutie,

ani automatický postup do vyšších súťaží po jeho skončení.

 

Podmienky a podpora KR ObFZ

Škola musí mať svojho vedúceho, ktorého menuje príslušná komisia rozhodcov ObFZ. Tento zodpovedá za vypracovanie plánu aktivít, včítane ich termínov a miesta, kontaktuje sa prípadne s ďalšími školiteľmi a aj s účastníkmi „Školy mladých rozhodcov" a vedie dokumentáciu o aktivitách, fotodokumentáciu  a evidenciu o dochádzke. KR ObFZ dá v prípade potreby k dispozícii laptop a projektor, pomôže so zabezpečením vhodnej miestnosti alebo ihriska, rovnako ako aj s ďalšími pomôckami pre vzdelávací proces. Komisia rozhodcov pravidelne kontroluje priebeh aktivít v škole

po všetkých stránkach a v konečnom dôsledku aj zodpovedá za realizáciu projektu.

Komisia rozhodcov pomáha mladým adeptom v rámci možnosti, aj prostredníctvom ich nasadzovania na stretnutia spolu so skúsenými rozhodcami, u ktorých je predpoklad, že im budú oporou a môžu

od nich získať poznatky, užitočné pre ich prax.

Po skončení jedného cyklu dostane účastník, ktorý sa pravidelne zúčastňuje na aktivitách školy, symbolický diplom absolventa „Školy mladých rozhodcov".

 

Organizačná a finančná stránka projektu

Každá KR ObFZ, ktorá zamýšľa takýto projekt realizovať bude o tom informovať KR SFZ (sekretár) a manažéra Konvencie rozhodovania SFZ                   ( Jozef.Marko@futbalsfz.sk) ešte pred začiatkom školiaceho obdobia. Predloží k tomu meno, adresu a kontakt na vedúceho školy (e-mail, mob.telefón) spolu s krátkou charakteristikou jeho pôsobenia ako rozhodcu, dosiahnutého vzdelania a súčasných funkcionárskych aktivít vo futbale spolu s plánom konkrétnych aktivít (obsah, lektor, termín a miesto aktivity, viď príklad v ďalšej prílohe) a zoznamom záujemcov, ktorí sa chcú zúčastniť (meno, priezvisko, vek, koľko je rozhodcom).

Je na zváženie príslušnej KR ObFZ, či bude vyberať od účastníkov istý poplatok za celú účasť na tomto vzdelávacom projekte (napr.20,-€)  alebo postupne, za každú aktivitu (napr. 2 až 5,-€) na pokrytie potrebných nákladov, spojených s prenájmom miestností alebo ihriska, či poplatkom za externých lektorov. Očakáva sa, že vedúci školy alebo lektori z prostredia rozhodcov budú v prvej fáze vykonávať túto činnosť bez finančnej náhrady. Ak bude realizácia „Školy mladých rozhodcov" úspešná  môže KR ObFZ po predložení dokumentácie požiadať o príspevok z prostriedkov Konvencie rozhodovania po skončení celého cyklu,  z ktorého bude tiež možné poskytnúť odmenu vedúcemu školy.

 

Pozícia KR SFZ

Komisia rozhodcov SFZ bude prostredníctvom manažéra konvencie a svojho príslušného člena

z regiónu

- evidovať vzniknuté školy,

- poskytovať konzultácie a metodické usmernenie ku všetkým záležitostiam súvisiacimi s konkrétnym projektom,

- sledovať a hospitovať vybrané akcie,

- priebežne propagovať  úspešné aktivity,

- vyhodnocovať ukončené projekty spoločne s KR ObFZ a KR príslušného regionálneho FZ.

KR SFZ z prostriedkov Konvencie zabezpečí tlač a distribúciu absolventských diplomov pre ObFZ.

 

Komentár navrhovateľa

Tento materiál rozosielame Komisiám rozhodcom ObFZ, aby uvážili možnosť realizácie takéhoto projektu v podmienkach ich ObFZ.

V prípade záujmu budem spolupracovať v prípravnej fáze a pomáhať aj neskôr radami i metodickým materiálom.

 

 

 

V Leviciach  25.09.2016

                                                                      Jozef Marko

                                                     spolukoordinátor projetku ŠMR v Leviciach

 

        3. Škola Mladých Rozhodcov (ŠMR) ObFZ Levice 2016/2017, zoznam účastníkov

Koordinátor školy: Peter HAVRAN (aktívny rozhodca ZsFZ)

Zástupca koordinátora  školy: Bálint KIŚŚ (aktívny rozhodca ZsFZ)

Supervisor: Jozef MARKO 

 

 

1. Gočala Lukáš

 

2. Kossuth Ján

 

3. Kováč Jozef

 

4. Gyepes Nicolas

 

5. Havran Ivan

 

6. Krajčír Roman

 

7. Štrúbelová Alexandra

 

8. Riczo Tibor

 

 

V Leviciach 30.09.2016                

                                                                    Havran Peter

                                                            Vedúci ŠMR ObFZ Levice

 

20. 12. 2015Stretnutie šmr levice SVK 21 - HOL 21počet fotiek: 5
10. 02. 2016Stretnutie ŠMR - sústredenie Budapesťpočet fotiek: 10
10. 02. 2016stretnutie ŠMR č. 6 v Leviciachpočet fotiek: 5

Tematický a termínový plán „Školy Mladých Rozhodcov" (ŠMR) KR ObFZ Levice na rok 2016/2017

 

30.09.2016 o 17.00 Dom športu, Levice

-úvodné stretnutie účastníkov školy, predstavenie projektu,

- povinnosti rozhodcu, príprava na stretnutie,

- hlavné problémy rozhodovania vo futbale 

 

07.10.2016, štadión FK Slovan Levice

-úvodné slovo k pravidelnej fyzickej príprave rozhodcu,

-praktická ukážka rozcvičenia rozhodcu pred stretnutím,

-práca so zastávkou asistenta rozhodcu

- skúšobné fyzické previerky FIFA test

 

November 2016, Dom športu, Levice

-ako študovať pravidlá a normy, 

-vybrané video situácie k pravidlu 11 a 12

- analýza zápasov z vlastnej praxe (jedno zlé a jedno dobré rozhodnutie)

- komunikácia rozhodcu

 

November 2016, majstrovské stretnutie Fortuna ligy alebo reprezentácie SR

- sledovanie majstrovského zápasu, analýza rozhodcov stretnutia

- práca v tímoch (teamwork)


December 2016, sústredenie ŠMR 

- relaxačno/kondičné sústredenie

- vyhodnotenie zápasu Fortuna ligy alebo reprezentácie

- zhodnotenie jesenných výkonov vo vlastných zápasoch

- prednáška a beseda na tému „Ako čítať hru" 

- tréning zameraný na stabilizáciu a mobilitu


Január 2017, Dom športu, Levice

-ako pracovať so súťažným poriadkom,

-dohovor o spolupráci R s AR, diskrétne signály

- zimný doškolovací seminár 


Február 2017,Dom športu, Levice

-beseda so špičkovým ligovým rozhodcom 

 -vybrané problémy pravidiel futbalu (pravidlá 13 až 17)


 Marec 2017, štadión FK Slovan Levice a Dom športu, Levice

- riešenie kritických situácií,

- psychologická stránka rozhodovania,

- praktický tréning zameraný na spoluprácu R a AR

 

Apríl 2017, Dom športu, Levice

-čo je to „kaučing", praktická ukážka,

- osobnosť rozhodcu

- analýza zápasov z vlastnej praxe (situácie na manažovanie stretnutia)


Máj 2017, štadión FK Slovan Levice

 - praktický tréning zameraný na pohyb rozhodcu a udeľovanie OT


Jún 2017, Dom športu, Levice 

- manažovanie voľných kopov

- prednáška „masové konfrontácie (prevencia)“


Júl 2017, Dom športu, Levice

-zhodnotenie doterajšieho priebehu projektu,

- diskusia k aktuálnym problémom v stretnutiach ObFZ


August 2017, Dom športu Levice

-slávnostné odovzdanie absolventských diplomov, diskusia, plány ŠMR na 2016/2017

 

Vypracovali: Mgr. Peter Havran, Bálint Kišš 

 
Mapa doményMapa domény Verzia stránky pre tlačTlač Internetový partner: www.itstudio.sk