Dnes oslavuje meniny Zdenka zajtra Ľuboš, Ľubor         Streda, 23. september 2020

__________________________________

 

 

V zmysle novo prijatých Stanov ObFZ Levice na Mimoriadnej konferencii ObFZ Levice v 09/2013 sa Rada ObFZ Levice ruší a rozširuje sa počet členov Výkonného výboru.

 

 

 

 

 

 

___________________________________


 Rada Obfz Levice 07.12.2012(12.6 kB)

Zápisnica 

z Mimoriadneho zasadnutia Rady ObFZ Levice

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Program: predložený na zasadnutí

 

1. Otvorenie vykonal predseda ObFZ Levice

2. Voľba návrhovej komisie: Ing. Jozef Šaliga, Ing. František Vyskočil, Božena Šimčíková

3. Voľba overovateľov zápisnice: Ing. František Urban, Eugen čornák

4.Zmena rozpisu súťaže:

Výška náhrad delegovaným osobám pre jednotlivé súťaže:

-          ObM:  Rozhodca ................................. 30 euro/stretnutie

                  Asistent rozhodcu ........................ 25 euro/stretnutie

                  Delegát stretnutia ......................... 25 euro/stretnutie

-   II.tr.:    Rozhodca .......................................  25 euro/stretnutie

                Asistent rozhodcu .........................  20 euro/stretnutie

                DS ...............................................  20 euro/stretnutie

-   III.tr.    Rozhodca .......................................  22 euro/stretnutie

                 Asistent rozhodcu ........................  18 euro/stretnutie

                 DS ..............................................  18 euro/stretnutie

 

-          Dorastenecké stretnutia : R ................... 17 euro/stretnutie

                                               AR .................. 13 euro/stretnutie

-     Žiacke stretnutia : R:.................................. 13 euro/stretnutie

                                 AR................................   8 euro/stretnutie

-          Dvojzápas dorast+žiaci :R:....................  25 euro/2 stretnutia

                                         AR:.......................  18 euro/2 stret.

-           Prípravky: R:........................................ 11 euro/stretnutie

-           Dvojzápas prípravky.............................. 18 euro/2 stretnutia

-          Halové turnaje dospelí:R........................  35 euro/turnaj

-          Halové turnaje mládež:R...................30 euro/turnaj                                       

-          Úradný dohľad .................................25 euro/stretnutie

 V prípade neodohratia stretnutia majú delegované osoby nárok na vyplatenie 50% náhrad, ktoré uhradí oddiel, ktorý zapríčinil neodohratie.

V prípade neodohratia stretnutia z vyššej moci sa náklady na delegované osoby rozdelia: 1/2 domáci a 1/2 hostia.

PRÍLOHA č. 2

  25 Smernica ObFZ Levice  ... platná od 01.03.2013

Článok 1. Povinnosti ObFZ:

Mení sa bod a) v nasledovnom znení:

a)      ObFZ stanovil na zasadnutí Rady ObFZ Levice 01.03.2013 spôsob  vyplácania náhrad pre delegované osoby

Vypúšťajú sa body b), c), d)

Bod e) sa mení na bod b) v znení : vypočíta a stanoví celkovú výšku nákladov....

Bod f) sa mení na bod  c)

Bod g) sa mení na bod d) a jeho znenie je: Prostredníctvom R zabezpečiť označenie pečiatkou a podpisom zástupcu domáceho oddielu hore na prednej strane zápisu o stretnutí a zaslanie v stanovenom termíne na ObFZ , ako podklad k vyplateniu náhrad v príslušnom stretnutí.

Bod h) zostáva v plnom znení a mení sa na bod e)

 

Článok 2. Povinnosti FK:

Mení sa bod c) v nasledovnom znení:

c)       Usporiadajúci FK je povinný na prednej strane zápisu  po stretnutí  označiť  pečiatkou a podpisom zástupcu domáceho oddielu , ktorý je podkladom k vyplateniu náhrad delegovaných osôb v príslušnom stretnutí

 

Mení sa bod d)  v nasledovnom znení:

d)      FK sú povinné viesť si evidenciu delegovaných  osôb v jednotlivých zápasoch a rovnako tak aj evidenciu o pravidelných úhradách na účet ObFZ Levice.

 

 

Schválila Rada a VV ObFZ Levice dňa 01.03.2013

 

 

 

Uznesenie z Mimoriadneho zasadnutia Rady ObFZ Levice dňa 01.03.2013

Rada ObFZ Levice

 

1. Schvaľuje pragram zasadnutia Rady ObFZ Levice

2. Schvaľuje zloženie návrhovej komisie: Ing. Jozef Šaliga, Ing. František Vyskočil,       Božena Šimčíková

3. Schvaľuje overovateľov zápisnice: Ing. František Urban, Eugen Čornák

4. Schaľuje zmeny Rozpisú súťaže 2012/2013 v zmysle prílohy č.1 a č.2

5. Berie na vedomie informácie o pripravovaných mládežníckych turnajoch

 

 

      Uznesenie zo zasadnutia Rady ObFZ Levice zo dňa 27.06.2013

      ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

A/ Volí:

1. členov návrhovej komisii v zložení Ing. Vladimír Balúch, Ergen Čornák, Božena     Šimčíková 

2. overovateľov zápisnice: Ing. František Urban, Ladislav Nagy

 

B/ Schvaľuje:

1. paušálne náhrady na výkon rozhodcovskej činnosti tak, ako boli schálené na jarnú časť súťažného ročníka 2012/2013

2. schvaľuje rozpis súťaže na rok 2013/2014 tak, ako ho predložil predseda ŠTK aj so schválenými pripomienkami

3. prechod na mesačnú elektronickú zbernú faktúru na úhradu poplatkov pre všetky odborné klomisie - MK, DK, ŠTK s účinnosťou od 01.07.2013

 

C/ Neschvaľuje:

        1. zvýšenie paušálnych náhrad pre rozhodcov

        2. zavedenie povinného videozáznamu v súťaži ObM

 

D/ Berie na vedomie:

1. správu jednotlivých predsedov odborných komisií

2.  výsledky súťažného ročníka 2012/2013

3. berie na vedomie odstúpenie predsedu KR p. Farkaša z funkcie od 01.07.2013 a poveruje vedením KR p. Barcíka 

 

 

 

 

 

Uznesenie z Mimoriadneho zasadnutia Rady ObFZ zo dňa 16.07.2013
 
     Mimoriadna rada ObFZ Levice
 
A/ VOLÍ:
1. Návrhová komisia: Ing, František Vyškočil, Eugen Čornák, Dušan Horniaček
2. Overovatelia zápisnice: František Lukáč, Ladislav Nagy
 
B/ SCHVAĽUJE:
1. Náhrady delegovaným osobám:
    MO          -  R - 33  AR - 27  D - 27 
    II.TRIEDA  -  R - 28  AR - 23  D - 23
    III.TRIEDA -  R - 27  AR - 21  D - 21 
2. Zaradenie družstva prípraviek FO Kozárovce do súťaže 2013/2014  
Mapa doményMapa domény Verzia stránky pre tlačTlač Internetový partner: www.itstudio.sk