Dnes oslavuje meniny Kamil zajtra Henrich         Nedeľa, 14. júl 2024

Aktuálna úradná správa

ŠTK  č.40  13. 06. 2024

R-339: ŠTK schvaľuje výsledky súťažného ročníka 2023/2024

R-340 až R-377: Servisné poplatky súvisiace s bezhotovostným stykom podľa čl. 24 RS ObFZ LV 2023/2024.  

 

DK  č.32  13. 06. 2024

Oznam:

DK upozorňuje kluby, funkcionárov, hráčov a ostatných futbalových činovníkov, že v zmysle DP čl. 17/8 a čl. 34/7 sa disciplinárne sankcie udelené v jarnej časti súťažného ročníka 2023/2024 prenášajú do začiatku jesennej časti súťažného ročníka 2024/2025.

 

KR  č.1  24. 06. 2024

 

 

Fyzické previerky R ObFZ Levice sa konali dňa 14.06.2024 na štadióne FK Slovan Levice o 17:30, absolvovali ich nasledovní R: Taňaši, Mizerák, Kováč, Mičjan, Slúka, Jakubík

 

Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti priniesli iba Ťuťuris, Mizerák, Slúka. Ostatných žiadame o dodatočné zaslanie scanu alebo doručenie lekárskeho potvrdenia.

 

Náhradný termín FP sa bude konať 2.8.2024 na štadióne FK Slovan Levice, presný čas bude dodatočne oznámený. Na fyzické previerky je nutné priniesť o potvrdenie od lekára o zdravotnej spôsobilosti vykonávať funkciu R, resp. fyzické previerky.

FP neabsolvovali nasledovní R: Bugár, Farkaš, Gergő, Greksa, Havran, Homoľa, Ihnacik, Kollár, Krajčír,  Szabóová, Škrha, Tóth, Ťuťuris.

 

Úspešné absolvovanie FP spolu s doručením lekárskeho potvrdenia o spôsobilosti vykonávať funkciu R sú podmienkou nominácie na majstrovské zápasy v súťažnom ročníku 2024/2025.

 

KR dôrazne upozorňuje R na včasné ospravedlnenia, ktoré je nutné odosielať najneskôr do stredy pred daným kolom. Výlučne e-mailom na kr@obfz-levice.sk

 

 

Martin Štrba, predseda KR

 

 


 

 

 

Obsadenie R  č.29  07. 06. 2024

Obsadenie R ObFZ LEVICE VII. liga – ObFZ Levice pozn: 29. kolo 9.6.2024 17:00 R: AR1: AR2: DZ: sobota 14:30 Vyškovce n/Ipľom - Hontianska Vrbica Ťuťuris Homoľa sobota 16:00 Hronské Kľačany - No...čítať celú správu

 

Výkonný výbor  č.6  10. 07. 2024

Zasadnnutie VV ObFZ Levice zo dňa 09.07.2024

1. Informácia o aktuálnom dianí vo futbalovom hnutí 
- Konferencia SZF 27.09.2024 v Senci
- Financie získané za účasť na ME budú prerozdelené do amatérskeho futbalu
- Účasť „B" mužstiev - vytvorené tri III.ligy od sezóny 2025/2026
- Zlúčenie klubov Pozba - FK Nitra a FK Dubnica n. V. - K Spartak Dubnica n. V.
- Postup rozhodcov: Kubica SFZ a Mészaroš programu "Šanca"
- Zaraďovanie družstiev do súťaží ZsFZ
- Schválenie RS ZsFZ 2024/2025
2. Predloženie správ predsedov predsedov odborných komisií o činnosti za uplynulý súťažný ročník 2023/2024
3. Schválenie NL rozhodcov na súťažný ročník 2024/2025
4. Poverenie  predsedu DK o predloženie návrhu na doplnenie DK
5. Schválenie výsledkov súťaží ObFZ Levice za súťažný ročník 2023/2024
6.  Zaradenie družstiev do súťaží ObFZ Levice pre súťažný ročník 2024/2025
VII. liga - 14 družstiev
VIII. liga - 13 družstiev
Žiaci - 16 družstiev
Prípravka - 22 družstiev rozdelených do troch skupín. Systém hry - liga
Záverečný Turnaj prípraviek 07.06.2025.
7. Začiatok jesennej časti súťažného ročníka 2024/2025 - VII. liga, VIII. liga a žiaci 3.-4. august 2024
Začiatok jarnej časti súťažného ročníka 2024/2025 - VII. liga, VIII. liga a žiaci - 8.-9.marec 2025
8. štartovné od súťažného ročníka 2024/2025
VII.liga - 150,-€
VIII.liga - 120,-€
9. Schválený  Rozpis súťaží ObFZ LV na súťažný ročník 2024/2025
10. VV schvaľuje predsedu KM Mgr. Michala Guťana
11. VV ObFZ LV nariaďuje predsedovi  KM predložiť do najbližšieho VV návrh na trénera a asistenta trénera pre výbery ObFZ LV a PPT projekt a predložiť návrhy na členov KM

 

 

 

Odvolacia komisia  č.3  19. 01. 2024

Odvolacia komisia Oblastného futbalového zväzu Levice

934 01 Levice - Ľ. Podjavorinskej 3

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                                    V Leviciach 18.01.2024

 

 

R O Z H O D N U T I E

     Odvolacia komisia Oblastného futbalového zväzu Levice, ako orgán príslušný na riešenie sporu s odvolacou a preskúmavacou pôsobnosťou v zmysle stanov ObFZ Levice prerokovala per rollam preskúmanie právoplatného rozhodnutia Odvolacej komisie Oblastného futbalového zväzu Levice voči TJ Družstevník Hontianska Vrbica proti uzneseniu ObFZ LV-STK 2023/2024-189 a preskúmanie zamieta podľa čl. 53 ods.12 pís. d Stanov ObFZ Levice a zároveň svoje rozhodnutie odosiela na SFZ Bratislava - Tomášikova 30C

 

 

                                                                           Ing. Alojz ŠTRBA

                                                            predseda Odv.komisie ObFZ Levice

 

Sekretár  č.3  26. 06. 2023

Vážení kluboví ISSF manažéri, kolegyne a kolegovia z ObFZ a RFZ. V záujme dobrej spolupráce a informovanosti Vám opäť zasielam informáciu - usmernenie k medzinárodným transferom a zoznam potrebných dokumentov.


Medzinárodný transfer plnoletého hráča:

 

1. kompletne vyplnený a podpísaný formulár „Žiadosť o transfer hráča - zahraničie - amatér", pri klubovej príslušnosti napíšte aj štát, z ktorého má byť hráč vyžiadaný a uvádzajte vždy celý názov klubu;

2. kópia dokladu totožnosti, teda občianskeho preukazu alebo cestovného pasu hráča (nie povolenie na pobyt alebo povolenie pracovať), ktorý má byť transferovaný.

 

Podklady možno zaslať poštou, ale aj mailom - ako dve samostatné prílohy vo formáte „pdf". Ak sú doklady kompletné, vybavenie trvá cca 8 - 9 dní a uskutočňuje sa cez „prestupový program" FIFA. Na základe konzultácie s Legislatívno-právnym oddelením SFZ a Oddelením pre riadenie súťaží, ako aj príslušným oddelením FIFA sú za profesionálne súťaže považované súťaže Fortuna liga a 2. liga, ostatné stupne súťaží sa považujú za amatérske, resp. napĺňajú charakter amatérskej súťaže. Ak hráč prehlasuje, že v svojej krajine nie je registrovaný, vo formulári uvediete, že je bez klubovej príslušnosti, doklad totožnosti sa posiela tiež. U hráčov venujte pozornosť ich statusu (amatér, profesionál) a presnému názvu materského klubu, aby sme nemuseli riešiť transfer dva alebo aj viackrát. Formulár vypisujte v počítači - nie rukou.

Transfer mladistvého hráča sa riadi podľa osobitných predpisov FIFA. Je nutné priradiť hráča podľa charakteru transferu do niektorej z nižšie uvedených možností a podľa toho poslať potrebnú dokumentáciu. Prosím o zasielanie len kompletnej dokumentácie!

 

1. Hráč je mladší ako 10 rokov. Takýto hráč sa registruje ako ktorýkoľvek iný hráč so slovenským občianstvom. Do častí miesto narodenia a štátne občianstvo sa uvedie príslušná krajina. Takáto registrácia nepodlieha schváleniu príslušného orgánu FIFA. 2. Hráč nasleduje svojich rodičov, ktorí sa sťahujú z dôvodov nesúvisiacich s futbalom - FIFA RSTP, článok 19/2a.

Dokumentácia:

- vyplnený formulár „žiadosť o transfer hráča - zahraničie - amatéri" (ak je hráč registrovaný, uveďte úplný názov klubu, ak ide o neregistrovaného hráča, uvediete do príslušného riadku slovo „neregistrovaný"),

- doklad totožnosti hráča,

- rodný list hráča,

- doklady totožnosti rodičov,

- doklad o bydlisku rodičov na Slovensku,

- pracovné povolenie rodičov,

- potvrdenie zamestnávateľa.

Poznámky: pod dokladom totožnosti sa rozumie id karta alebo cestovný pas; ak hráč prichádza s jedným rodičom, nutné je doložiť súhlas druhého rodiča s pobytom dieťaťa na Slovensku, ak druhý rodič zomrel - doložiť úmrtný list, ak sú rodičia rozvedení - doklad o rozvode; doklad o bydlisku cudzincov na Slovensku vydáva PZ SR, akceptuje sa aj nájomná zmluva; pracovné povolenie je vo forme identifikačnej karty; potvrdenie od zamestnávateľa môže nahradiť pracovná zmluva. FIFA je oprávnená vyžiadať si aj doplňujúce doklady, napr. nájomnú zmluvu, účet za telefón, kartu poistenca atď.

3. Hráč je vo veku od 16 do 18 rokov - FIFA RSTP, článok 19/2b.

Dokumentácia:

- vyplnený formulár „žiadosť o transfer hráča - zahraničie - amatéri" (ak je hráč registrovaný, uveďte úplný názov klubu, ak ide o neregistrovaného hráča, uvediete do príslušného riadku slovo „neregistrovaný"),

- doklad totožnosti hráča,

- rodný list hráča,

- dokumentácia o školskom vzdelávaní,

- potvrdenie o ubytovaní a starostlivosti,

- dokumentácia o futbalovom vzdelávaní,

- súhlas rodičov.

Poznámky: dokumentácia o školskom vzdelávaní - potvrdenie o návšteve školy a minimálne rozvrh hodín; doklad o ubytovaní, meno a doklad totožnosti osoby, ktorá sa o maloletého stará mimo vyučovania a tréningového procesu; futbalové vzdelávanie - minimálne týždenný mikrocyklus;

4. Bydlisko hráča a sídlo klubu sú vzdialené menej ako 50 km od hranice - FIFA RSTP, článok 19/2c.

Dokumentácia:

- vyplnený formulár „žiadosť o transfer hráča - zahraničie - amatéri",

- doklad totožnosti hráča, 

- rodný list hráča,

- doklad o trvalom bydlisku hráča,

- doklad o trvalom bydlisku rodičov.

5. Hráč prestupuje, resp. bude prvý raz registrovaný pri opustení svojho domova z humanitárnych dôvodov - bez rodičov - FIFA RSTP, čl. 19/2d.

Dokumentácia:

- vyplnený formulár „žiadosť o transfer hráča - zahraničie - amatéri" (ak je hráč registrovaný, uveďte úplný názov klubu, ak ide o neregistrovaného hráča, uvediete do riadku Materský klub/zväz: „neregistrovaný"),

- rodný list hráča,

- doklad totožnosti hráča,

- doklad o statuse utečenca - hráč,

- doklad o zverení do opatery inej osobe,

- súhlas opatrovníka s registráciou.

Poznámky: v prípade, že rodný list alebo doklad totožnosti hráča nie sú k dispozícii, treba v dokumentácii oznámiť; pod dokladom o zverení do opatery sa rozumie súdne rozhodnutie /uznesenie/; súhlas opatrovníka - postačuje jeho jednoduché prehlásenie.

6. Hráč prestupuje, resp. bude prvý raz registrovaný pri opustení svojho domova z humanitárnych dôvodov - s rodičmi - FIFA RSTP, čl. 19/2a*.

Dokumentácia:

- vyplnený formulár „žiadosť o transfer hráča - zahraničie - amatéri" (ak je hráč registrovaný, uveďte úplný názov klubu, ak ide o neregistrovaného hráča, uvediete do príslušného riadku slovo „neregistrovaný"),

- doklad totožnosti hráča,

- rodný list hráča,

- doklad o statuse utečenca - hráč, -

- doklad o statuse utečenca - rodič,

- doklad totožnosti rodič.

Poznámky: v prípade, že rodný list alebo doklad totožnosti hráča nie sú k dispozícii, treba to v dokumentácii oznámiť; rodičia - postačuje, keď je s hráčom jeden z rodičov.

7. Mladistvý hráč sa vracia - prestupuje po predchádzajúcom prestupe do zahraničia späť na Slovensko.

Dokumentácia:

- vyplnený formulár „žiadosť o transfer hráča - zahraničie - amatéri",

- doklad totožnosti hráča,

- rodný list hráča,

- doklady totožnosti oboch rodičov,

- doklad o trvalom bydlisku rodičov hráča, v ktorom bude uvedené, odkedy sú prihlásení k trvalému pobytu; v takýchto prípadoch je nutné počítať s tým, že príslušný orgán FIFA si dožiada aj iné dokumenty alebo informácie a termín na ich dodanie je stanovený na 6 dní - ak doklady nie sú k dispozícii, žiadosť o posúdenie zamietne.

 

     S pozdravom

                                         Milan Sládkovič, vedúci matriky SFZ

 

KM  č.6  13. 11. 2019


Výber okresu starší žiaci

 

Zraz dňa 18.11 ( pondelok ), na Cirkevnej škole o 16.15, prípravný zápas proti Lv 2005 a v stredu 20.11 v športovej hale o 16.45, prípravný zápas proti futsal team juniori Lv ! Treba si doniesť halovky, chrániče, kartičku poistenca.

 

                                         starší žiaci 2005 - 2006

 

                                         Andrej Kúdela ( KFC )

                                         Viktor Bajan ( KFC )

                                         Dominik Stojka ( KFC )

                                         Patrik Cinege ( KŠK )

                                         Damián Hanczko ( KŠK )

                                         Marián Salai ( Hontianska Vrbica )

                                         Marcel Bubeník ( Hontianska Vrbica )

                                         Milan Bolerác ( Tekovské Lužany )

                                         Jozef Rigó ( Tekovské Lužany )

                                         Tibor Kúdela ( Tekovské Lužany )

                                         Marek Harhovský ( Tekovské Lužany )

                                         Pavol Rigó ( Tekovské Lužany )

                                         Patrik Rigó ( Tekovské Lužany )

                                         Jakub Šebo ( Pukanec )

                                         Róbert Suchetka ( Veľké Túrovce )

                                         Tamáš Antuš ( Veľké Túrovce )

                                         Jaroslav Pintér ( Čajkov )

                                         Samuel Bôžik ( Čajkov )

                                         Jozef Šarkózi ( Veľké Ludince )

                                         Samuel Ujhelyi ( Starý Tekov )

                                         Dávid Červenák ( Kozárovce )

                                         Kristián Rafael ( Kozárovce )

                                         Christián Paulovic ( Kozárovce )     

                                         Damián Janovický ( Kozárovce )

 

 

 

MaK  č.2  05. 02. 2014

     Matrika ObFZ Levice oznamuje všetkýmm klubom pôsobiacich v súťažiach ObFZ Levice, že od 01.07.2014 sa budú všetky žiadosti o transfer hráča prímať v elektronickej forme.

Z uvedeného dôvodu odporúčame všetkým dotknutým klubom, aby informovali svojich hráčov o nutnosti aktivovať si hráčské konto v ISSF na ktorejkoľvek matrike RFZ, alebo ObFZ. Osobná účasť hráča pri aktivácii hráčského konta je nutná a taktiež nutná osobná e-mailová adresa.

  
Mapa doményMapa domény Verzia stránky pre tlačTlač Internetový partner: www.itstudio.sk