Dnes oslavuje meniny Kamil zajtra Henrich         Nedeľa, 14. júl 2024

Štatút  rozhodcu:

Rozhodcu, ktorý je menovaný do súťaží príslušným FZ,  sa vo svojej činnosti riadi Stanovami FZ, rozhodnutiami VV a z jeho poverenia najmä pokynmi Komisie rozhodcov, ktorá ho priamo riadi.

1.  Rozhodca je povinný rešpektovať predovšetkým tieto zásady:

 

1.1.    Byť k dispozícii KR FZ podľa miesta bydliska a zaradenia do súťaže. Ak nemôže funkciu vykonávať z vážnych dôvodov, musí sa včas písomne ospravedlniť.

1.2.    Dôsledným uplatňovaním pravidiel futbalu a ďalších noriem vždy vytvárať rovnaké podmienky pre hráčov a činovníkov oboch zainteresovaných klubov.

1.3.    O udalostiach ,súvisiacich s jeho činnosťou pravdivo, úplne a dochvíľne podávať informácie príslušným orgánom FZ.

1.4.    Rešpektovať všetky rozhodnutia a pokyny orgánov FZ, nepolemizovať s nimi mimo oficiálnej pôdy FZ.

1.5.    Permanentne sa pripravovať fyzický a odborne, aby bol vždy schopný podať výkon, zodpovedajúci požiadavkám FZ.

1.6.     Udržiavať svoj zdravotný stav na zodpovedajúcej úrovni. V prípade vážnych zdravotných problémov, ktoré dočasne alebo dlhodobo prekážajú podať optimálny výkon, okamžite informovať KR FZ.

1.7.    Konať a vystupovať na verejnosti i v súkromnom živote tak, aby nepoškodzoval dobré meno rozhodcovského stavu i FZ.

1.8.    Na požiadanie KR FZ kvalifikovane poskytovať rady a skúsenosti z rozhodcovskej praxe.

1.9.     Nevykonávať aktívnu funkcionársku a hráčsku činnosť v kluboch hrajúcich súťaže, v ktorých pôsobí ako rozhodca.

1.10.     Plniť požiadavky KR FZ, súvisiace s vyplňovaním písomnosti a účasťou na podujatiach poriadaných FZ.

 

Nerešpektovanie Štatútu rozhodcu FZ môže mať za následok sankcie v rozsahu od opatrení KR až po okamžité vyradenie z nominačných listín, prípadne zrušenie licencie rozhodcu.
 
Mapa doményMapa domény Verzia stránky pre tlačTlač Internetový partner: www.itstudio.sk