Dnes oslavuje meniny Viola zajtra Gertrúda         Streda, 18. máj 2022

Komisia rozhodcov

Úradná správa č.: 1 zo dňa 28. júla 2017

Úradná správa č.1 zo dňa 28.07.2017

 

 

KR dôrazne upozorňuje R na včasné ospravedlnenia a aby ospravedlnenia posielali najneskôr do stredy pred daným kolom. Výlučne e-mailom na            kr@obfz-levice.sk

 

Štart hráčov

· Hráč má právo nastúpiť na stretnutie, ak vlastní platný registračný preukaz (SP čl.43/1). Registračný preukaz nemôže byť nahradený občianskym preukazom, ani iným dokladom. (SP čl.43/2)

· Možnosť štartu hráča v stretnutí bez registračného preukazu upravuje Súťažný poriadok SFZ čl.43.3.-6.

 · Za družstvo v stretnutí v súťažiach riadených ObFZ môžu v jednom stretnutí nastúpiť maximálne 5 cudzí štátny príslušníci s iným občianstvom ako je občianstvo Slovenskej republiky. ( SP čl. 47/5).

 · V kategórii dorastu štartujú hráči, ktorí tvoria vekovú kategóriu dorastu a ďalej hráči z kategórie žiakov, ktorí dovŕšili 14.rok veku (SP čl. 46/1). Hráči z kategórie žiakov musia mať k štartu v kategórii dorastu súhlas od telovýchovného lekára a zákonného zástupcu (SP čl. 46/2)

· Originál súhlasu so štartom hráča vo vyššej vekovej kategórii podľa vyššie uvedeného je klub povinný predložiť (osobitne každý hráč) spolu s RP rozhodcovi stretnutia pred začiatkom stretnutia. Tréner družstva nesmie nominovať hráča na stretnutie ak tento súhlas nemá k dispozícii. Ak klub nemôže pred stretnutím predložiť rozhodcovi stretnutia tento súhlas, hráč nemôže na stretnutie nastúpiť, resp. v prípade štartu bude jeho štart považovaný za neoprávnený v zmysle SP SFZ čl. 52/j. !!! Platnosť súhlasu so štartom vo vyššej vekovej kategórii je 1 rok od vystavenia, ak v súhlase nie je uvedené inak.

Účasť hráča vo vyššej vekovej kategórii

odsek 1:

(1)Hráč je oprávnený súťažiť okrem svojej vekovej kategórie aj vo vekovej kategórii a) dorastu, ak žiak dovŕšil 14. rok veku, b) mužov, ak dorastenec dovŕšil 16. rok veku, c) junioriek a žien, ak žiačka dovŕšila 14. rok veku; to neplatí pre najvyššiu majstrovskú a pohárovú súťaž žien, v ktorých je oprávnená súťažiť žiačka po dovŕšení 15. roka veku.

odsek 2:

 (2)Hráč, ktorý nedovŕšil 18. rok veku, je oprávnený súťažiť v inej vekovej kategórii podľa odseku 1 len na základe predchádzajúceho písomného súhlasu telovýchovného lekára a predchádzajúceho písomného súhlasu jeho zákonného zástupcu so súťažením hráča vo vyššej vekovej kategórii. Klub je povinný predložiť tieto súhlasy riadiacemu orgánu súťaže, ak ho riadiaci orgán súťaže na to vyzve. Tréner družstva nesmie nominovať hráča na stretnutie v prípade uvedenom v odseku 1, ak tieto súhlasy nemá k dispozícii pred stretnutím

 Poznámka KR ObFZ: Hráč, ktorý dovŕšil 18 rokov štartuje v kategórii dospelých na platný RP, nepotrebuje k štartu už žiadne doklady k ostaršeniu.

· V súťažnom stretnutí je možné striedať: - v kategórii dospelých 5 hráčov - v kategórii staršieho dorastu 6 hráčov - v kategórii mladšieho dorastu 6 hráčov - v kategórii starších žiakov 6 hráčov - v kategórii mladších žiakov ľubovoľným - hokejovým spôsobom - v kategórii prípraviek ľubovoľným - hokejovým spôsobom.

 

                                                                                                                                             Martin Štrba

                                                                                                                                             Predseda KR


[Späť] 
Mapa doményMapa domény Verzia stránky pre tlačTlač Internetový partner: www.itstudio.sk