Dnes oslavuje meniny Arnold zajtra Levoslav         Nedeľa, 01. október 2023

Aktuálna úradná správa

ŠTK  č.13  28. 09. 2023

R-121: KALNÁ NAD HRONOM-PLÁŠŤOVCE (dospelí): ŠTK kontumuje stretnutie 3:0 kont. v zmysle článku 82/1/b Súťažného poriadku (nenastúpenie hostí na stretnutie). Plášťovce odstupuje na DK.

 

R-122: ŠTK nariaďuje zmenu ÚHČ stretnutia 10.kola naplánovaného na 8.októbra 2023 (nedeľa) nasledovne (zabezpečenie obsadenia stretnutí kvalifikovanými rozhodcami):
VII.LIGA-ObFZ LEVICE:
HONTIANSKA VRBICA-HRONSKÉ KĽAČANY - 08.10.2023 (nedeľa) o 11.30 hod.

 

R-123: TEKOVSKÉ LUŽANY-RYBNÍK (dospelí): ŠTK súhlasí s dohrávkou stretnutia 8.kola dňa 01.11.2023 (streda) o 11.00 hod. na základe dohody klubov
R-124: LOK-IPEĽSKÝ SOKOLEC (dospelí): ŠTK súhlasí s odohratím stretnutia 13.kola dňa 28.10.2023 (sobota) o 14.00 hod. na základe žiadosti podanej v súlade s článkom 15/d Rozpisu súťaže a 36/2 Súťažného poriadku 

 

R-125: KOZÁROVCE-NOVÝ TEKOV (žiaci): ŠTK súhlasí s dohrávkou stretnutia 8.kola dňa 04.10.2023 (streda) o 16.00 hod. na základe dohody klubov
R-126: HONTIANSKA VRBICA-VEĽKĚ LUDINCE "A" (žiaci): ŠTK súhlasí s dohrávkou stretnutia 8.kola dňa 05.10.2023 (štvrtok) o 16.30 hod. na základe dohody klubov
R-127: HRONSKÉ KĽAČANY-KOZÁROVCE (žiaci): ŠTK súhlasí so zmenou ÚHČ stretnutia 9.kola dňa 30.09.2023 (sobota) na 16.00 hod. na základe dohody klubov


R-128: PRÍPRAVKA "A": ŠTK súhlasí s dohrávkou 1.turnaja dňa 01.10.2023 (nedeľa) o 10.00 hod. na ihrisku v Pohronskom Ruskove na základe dohody klubov
R-129: PRÍPRAVKA "A": ŠTK súhlasí s odohratím 3.turnaja dňa 08.10.2023 (nedeľa) o 10.00 hod. na ihrisku v Želiezovciach na základe dohody klubov
R-130: PRÍPRAVKA "C": ŠTK súhlasí s dohrávkou 3.turnaja dňa 30.09.2023 (sobota) o 10.00 hod. na ihrisku v Jure nad Hronom na základe dohody klubov
R-131: PRÍPRAVKA "F": ŠTK súhlasí s dohrávkou 3.turnaja dňa 30.09.2023 (sobota) o 11.00 hod. na ihrisku vo Vyškovciach nad Ipľom na základe dohody klubov

 

R-132 až R-146: Náklady na delegované osoby - AR1 a AR2 za mesiac august 2023.

R-147: Polovica nákladov na DO za neodohratý zápas Rybník - Pohronský Ruskov

 

DK  č.9  28. 09. 2023

Pozastavenie výkonu športu na 1 s.s. N za 5 x ŽK (37/5a):

 

R-47 Kupča S. (1304668) SC Hronské Kľačany, VII. liga dos. - od 25.9.2023

 

Pozastavenie výkonu športu (71/1, 71/3a,b,d, 9/1,2,3,4, 17/8):

 

R-48    Mažgút M. (1175144), TJ Družstevník Horné Semerovce, VII. liga dos. - 1 s.s. N. (45/1b,2)

R-49    Madaj P. (1145139), ŠK Bory, VIII. liga dos. - 1 s.s. N. (37/3)

R-50    Horňáková V. (1370290), ŠK Čajkov, IV. liga žiaci - 1 s.s. N. (45/1b,2)

-        všetci od 25.09.2023

 

Podmienečné upustenie od výkonu zvyšku disciplinárnej sankcie (čl. 41/1,2,3,4):

 

R-51:   Páchnik L. (1304632) TJ Družstevník Hontianska Vrbica, VII. liga dos. - 1 týždeň P od 28.9.2023 do 30.6.2024 (R-37)

 

Disciplinárne sankcie:

 

R-52    TJ Družstevník Plášťovce, VIII. liga dos., Pokuta 80 € na návrh ŠTK (RS čl.6/d1), úhrada nákladov pre KFC Kalná nad Hronom 130 € (RS čl.6/d2)

 

 

 

Najbližšie zasadnutie sa uskutoční vo štvrtok 05.10.2023

Odvolanie proti rozhodnutiam DK ObFZ uverejneným v tejto Úradnej správe (okrem rozhodnutí podľa DP čl. 37/3,5,8) sa podáva na DK ObFZ v lehote do 7 kalendárnych dní odo dňa oznámenia rozhodnutia DK (DP čl. 84/1).

 

KR  č.7  15. 09. 2023

Ospravedlnení:

sobota (16.9.2023): Guláš, Škrha, Ihnacik, Greksa

nedeľa (17.9.2023): Homoľa

sobota, nedeľa (16.9.2023, 17.9.2023): Fógel, Tóth, Havran, Krajčír

 

Vzhľadom na dodanie nekvalitného videozáznamu nahrávaného z miesta, ktoré nie je na to určené podľa RS ObFZ LV čl. 5/f. a znemožnenie vyhodnotenie podnetu KR od TJ Meteor Keť. KR odstupuje 1. FC 2000 Kalinčiakovo na DK.

 

KR dôrazne upozorňuje R na včasné ospravedlnenia a aby ospravedlnenia boli odoslané najneskôr do stredy pred daným kolom. Výlučne e-mailom na kr@obfz-levice.sk.

 

 

 

Martin Štrba

Predseda KR 

 

 

 

Obsadenie R  č.9  29. 09. 2023

Obsadenie R ObFZ LEVICE VII. liga – ObFZ Levice pozn: IX. Kolo 1.10.2023 14:30 R: AR1: AR2: DZ: sobota Jur n/Hronom - Pohronský Ruskov Taňaši Ťuťuris Slúka 11:30 Nová Dedina - Č...čítať celú správu

 

Výkonný výbor  č.6  06. 07. 2023

Zasadnutie VV ObFZ Levice zo dňa 29.06.2023
1. Info predsedu z VV ZsFZ
- Postup rozhodcov a delegátov:
Rastislav Kubica postup do programu „Šanca"
Delegát Ing. Alojz Štrba postup do 4.ligy
- Region Cap
- Mládežnícke halové turnaje ZsFZ:
U-19 18.11.2023
U-15 25.11.2023
U-11 09.12.2023
U-13 16.12.2023
- Zmeny v súťažnom poriadku


2. Správu o činnosti jednotlivých odborných komisií predložili predsedovia DK, KR, ŠTK.

3. VV ObFZ Levice schvaľuje výsledky súťažného ročníka 2022/2023 

4. VV ObFZ Levice zamieta žiadosť TJ Lokomotíva Kozárovce o povolenie náhradnej hracej plochy na futbalovom štadióne Psiare, nakoľko je to v rozpore so Stanovami ObFZ Levice.

5. Predseda ŠTK informoval o počte prihlásených družstiev do súťažného ročníka 2023/2024.
7.liga 16 družstiev, kde je podmienečne zaradená Kalná nad Hronom
8.liga 13 družstiev
U15 - 15 družstiev
U11 - 21 družstiev

 

 


 

Odvolacia komisia  č.1  24. 07. 2023

Odvolacia komisia Oblastného futbalového zväzu LEVICE

Ľ. Podjavorinskej 3, 934 01  Levice

                                                                                                  V Leviciach 24.07.2023

 

 

R O Z H O D N U T I E

     Odvolacia komisia Oblastného futbalového zväzu Levice ako orgán príslušný na riešenie sporov s odvolacou a preskúmavacou pôsobnosťou v zmysle Stanov ObFZ Levice prerokovala odvolanie KFC Kalná nad Hronom proti uzneseniu ŠTK ObFZ Levice v ÚS ObFZ  LV R1 zo dňa 07.07.2023

 

r o z h o d l a:

Odvolacia komisia ObFZ Levice odvolanie KFC Kalná nad Hronom proti uzneseniu ObFZ LV-STK-2023/2024-0001     z a m i e t a   podľa čl.53 ods. 12 písm. d Stanov ObFZ Levice.

 

 

O d ô v o d n e n i e

 

     Odvolacia komisia na svojom zasadnutí 24.07.2023 prerokovala odvolanie KFC kalná nad Hronom voči rozhodnutiu ObFZ LV-STK-2023/2024-0001 zo dňa 07.07.2023.

Odvolacia komisia potvrdzuje rozhodnutie ŠTK ObFZ Levice R-1 o zaradení družstva KFC Kalná nad Hronom do VIII. ligy ObFZ Levice v plnom rozsahu. ŠTK postupovala správne v zmysle platného Súťažného poriadku SFZ článok 11 ods. 4 písm. iii, t.j. všetky družstvá klubu vekovej kategórie mužov sa zaradia v nasledujúcom súťažnom ročníku do najnižšej súťaže, ak klub odhlásil prihlásené A-družstvo mužov zo súťaže v priebehu súťaže.

 

 

Poučenie:

Proti tomuto rozhodnutiu odvolanie nie je prípustné. Preskúmanie tohto rozhodnutia je možné postupom podľa článku 60 ods. 7 písm. a/ Stanov Slovenského futbalového zväzu podaním podnetu na Odvolaciu komisiu SFZ.

 

 

 

 

                                                                                    Ing. Alojz    Š T R B A v.r.

                                                                      predseda Odvolacej komisie ObFZ Levice

 

 

 

 

 

 

Sekretár  č.3  26. 06. 2023

Vážení kluboví ISSF manažéri, kolegyne a kolegovia z ObFZ a RFZ. V záujme dobrej spolupráce a informovanosti Vám opäť zasielam informáciu - usmernenie k medzinárodným transferom a zoznam potrebných dokumentov.


Medzinárodný transfer plnoletého hráča:

 

1. kompletne vyplnený a podpísaný formulár „Žiadosť o transfer hráča - zahraničie - amatér", pri klubovej príslušnosti napíšte aj štát, z ktorého má byť hráč vyžiadaný a uvádzajte vždy celý názov klubu;

2. kópia dokladu totožnosti, teda občianskeho preukazu alebo cestovného pasu hráča (nie povolenie na pobyt alebo povolenie pracovať), ktorý má byť transferovaný.

 

Podklady možno zaslať poštou, ale aj mailom - ako dve samostatné prílohy vo formáte „pdf". Ak sú doklady kompletné, vybavenie trvá cca 8 - 9 dní a uskutočňuje sa cez „prestupový program" FIFA. Na základe konzultácie s Legislatívno-právnym oddelením SFZ a Oddelením pre riadenie súťaží, ako aj príslušným oddelením FIFA sú za profesionálne súťaže považované súťaže Fortuna liga a 2. liga, ostatné stupne súťaží sa považujú za amatérske, resp. napĺňajú charakter amatérskej súťaže. Ak hráč prehlasuje, že v svojej krajine nie je registrovaný, vo formulári uvediete, že je bez klubovej príslušnosti, doklad totožnosti sa posiela tiež. U hráčov venujte pozornosť ich statusu (amatér, profesionál) a presnému názvu materského klubu, aby sme nemuseli riešiť transfer dva alebo aj viackrát. Formulár vypisujte v počítači - nie rukou.

Transfer mladistvého hráča sa riadi podľa osobitných predpisov FIFA. Je nutné priradiť hráča podľa charakteru transferu do niektorej z nižšie uvedených možností a podľa toho poslať potrebnú dokumentáciu. Prosím o zasielanie len kompletnej dokumentácie!

 

1. Hráč je mladší ako 10 rokov. Takýto hráč sa registruje ako ktorýkoľvek iný hráč so slovenským občianstvom. Do častí miesto narodenia a štátne občianstvo sa uvedie príslušná krajina. Takáto registrácia nepodlieha schváleniu príslušného orgánu FIFA. 2. Hráč nasleduje svojich rodičov, ktorí sa sťahujú z dôvodov nesúvisiacich s futbalom - FIFA RSTP, článok 19/2a.

Dokumentácia:

- vyplnený formulár „žiadosť o transfer hráča - zahraničie - amatéri" (ak je hráč registrovaný, uveďte úplný názov klubu, ak ide o neregistrovaného hráča, uvediete do príslušného riadku slovo „neregistrovaný"),

- doklad totožnosti hráča,

- rodný list hráča,

- doklady totožnosti rodičov,

- doklad o bydlisku rodičov na Slovensku,

- pracovné povolenie rodičov,

- potvrdenie zamestnávateľa.

Poznámky: pod dokladom totožnosti sa rozumie id karta alebo cestovný pas; ak hráč prichádza s jedným rodičom, nutné je doložiť súhlas druhého rodiča s pobytom dieťaťa na Slovensku, ak druhý rodič zomrel - doložiť úmrtný list, ak sú rodičia rozvedení - doklad o rozvode; doklad o bydlisku cudzincov na Slovensku vydáva PZ SR, akceptuje sa aj nájomná zmluva; pracovné povolenie je vo forme identifikačnej karty; potvrdenie od zamestnávateľa môže nahradiť pracovná zmluva. FIFA je oprávnená vyžiadať si aj doplňujúce doklady, napr. nájomnú zmluvu, účet za telefón, kartu poistenca atď.

3. Hráč je vo veku od 16 do 18 rokov - FIFA RSTP, článok 19/2b.

Dokumentácia:

- vyplnený formulár „žiadosť o transfer hráča - zahraničie - amatéri" (ak je hráč registrovaný, uveďte úplný názov klubu, ak ide o neregistrovaného hráča, uvediete do príslušného riadku slovo „neregistrovaný"),

- doklad totožnosti hráča,

- rodný list hráča,

- dokumentácia o školskom vzdelávaní,

- potvrdenie o ubytovaní a starostlivosti,

- dokumentácia o futbalovom vzdelávaní,

- súhlas rodičov.

Poznámky: dokumentácia o školskom vzdelávaní - potvrdenie o návšteve školy a minimálne rozvrh hodín; doklad o ubytovaní, meno a doklad totožnosti osoby, ktorá sa o maloletého stará mimo vyučovania a tréningového procesu; futbalové vzdelávanie - minimálne týždenný mikrocyklus;

4. Bydlisko hráča a sídlo klubu sú vzdialené menej ako 50 km od hranice - FIFA RSTP, článok 19/2c.

Dokumentácia:

- vyplnený formulár „žiadosť o transfer hráča - zahraničie - amatéri",

- doklad totožnosti hráča, 

- rodný list hráča,

- doklad o trvalom bydlisku hráča,

- doklad o trvalom bydlisku rodičov.

5. Hráč prestupuje, resp. bude prvý raz registrovaný pri opustení svojho domova z humanitárnych dôvodov - bez rodičov - FIFA RSTP, čl. 19/2d.

Dokumentácia:

- vyplnený formulár „žiadosť o transfer hráča - zahraničie - amatéri" (ak je hráč registrovaný, uveďte úplný názov klubu, ak ide o neregistrovaného hráča, uvediete do riadku Materský klub/zväz: „neregistrovaný"),

- rodný list hráča,

- doklad totožnosti hráča,

- doklad o statuse utečenca - hráč,

- doklad o zverení do opatery inej osobe,

- súhlas opatrovníka s registráciou.

Poznámky: v prípade, že rodný list alebo doklad totožnosti hráča nie sú k dispozícii, treba v dokumentácii oznámiť; pod dokladom o zverení do opatery sa rozumie súdne rozhodnutie /uznesenie/; súhlas opatrovníka - postačuje jeho jednoduché prehlásenie.

6. Hráč prestupuje, resp. bude prvý raz registrovaný pri opustení svojho domova z humanitárnych dôvodov - s rodičmi - FIFA RSTP, čl. 19/2a*.

Dokumentácia:

- vyplnený formulár „žiadosť o transfer hráča - zahraničie - amatéri" (ak je hráč registrovaný, uveďte úplný názov klubu, ak ide o neregistrovaného hráča, uvediete do príslušného riadku slovo „neregistrovaný"),

- doklad totožnosti hráča,

- rodný list hráča,

- doklad o statuse utečenca - hráč, -

- doklad o statuse utečenca - rodič,

- doklad totožnosti rodič.

Poznámky: v prípade, že rodný list alebo doklad totožnosti hráča nie sú k dispozícii, treba to v dokumentácii oznámiť; rodičia - postačuje, keď je s hráčom jeden z rodičov.

7. Mladistvý hráč sa vracia - prestupuje po predchádzajúcom prestupe do zahraničia späť na Slovensko.

Dokumentácia:

- vyplnený formulár „žiadosť o transfer hráča - zahraničie - amatéri",

- doklad totožnosti hráča,

- rodný list hráča,

- doklady totožnosti oboch rodičov,

- doklad o trvalom bydlisku rodičov hráča, v ktorom bude uvedené, odkedy sú prihlásení k trvalému pobytu; v takýchto prípadoch je nutné počítať s tým, že príslušný orgán FIFA si dožiada aj iné dokumenty alebo informácie a termín na ich dodanie je stanovený na 6 dní - ak doklady nie sú k dispozícii, žiadosť o posúdenie zamietne.

 

     S pozdravom

                                         Milan Sládkovič, vedúci matriky SFZ

 

KM  č.6  13. 11. 2019


Výber okresu starší žiaci

 

Zraz dňa 18.11 ( pondelok ), na Cirkevnej škole o 16.15, prípravný zápas proti Lv 2005 a v stredu 20.11 v športovej hale o 16.45, prípravný zápas proti futsal team juniori Lv ! Treba si doniesť halovky, chrániče, kartičku poistenca.

 

                                         starší žiaci 2005 - 2006

 

                                         Andrej Kúdela ( KFC )

                                         Viktor Bajan ( KFC )

                                         Dominik Stojka ( KFC )

                                         Patrik Cinege ( KŠK )

                                         Damián Hanczko ( KŠK )

                                         Marián Salai ( Hontianska Vrbica )

                                         Marcel Bubeník ( Hontianska Vrbica )

                                         Milan Bolerác ( Tekovské Lužany )

                                         Jozef Rigó ( Tekovské Lužany )

                                         Tibor Kúdela ( Tekovské Lužany )

                                         Marek Harhovský ( Tekovské Lužany )

                                         Pavol Rigó ( Tekovské Lužany )

                                         Patrik Rigó ( Tekovské Lužany )

                                         Jakub Šebo ( Pukanec )

                                         Róbert Suchetka ( Veľké Túrovce )

                                         Tamáš Antuš ( Veľké Túrovce )

                                         Jaroslav Pintér ( Čajkov )

                                         Samuel Bôžik ( Čajkov )

                                         Jozef Šarkózi ( Veľké Ludince )

                                         Samuel Ujhelyi ( Starý Tekov )

                                         Dávid Červenák ( Kozárovce )

                                         Kristián Rafael ( Kozárovce )

                                         Christián Paulovic ( Kozárovce )     

                                         Damián Janovický ( Kozárovce )

 

 

 

MaK  č.2  05. 02. 2014

     Matrika ObFZ Levice oznamuje všetkýmm klubom pôsobiacich v súťažiach ObFZ Levice, že od 01.07.2014 sa budú všetky žiadosti o transfer hráča prímať v elektronickej forme.

Z uvedeného dôvodu odporúčame všetkým dotknutým klubom, aby informovali svojich hráčov o nutnosti aktivovať si hráčské konto v ISSF na ktorejkoľvek matrike RFZ, alebo ObFZ. Osobná účasť hráča pri aktivácii hráčského konta je nutná a taktiež nutná osobná e-mailová adresa.

  
Mapa doményMapa domény Verzia stránky pre tlačTlač Internetový partner: www.itstudio.sk